Search
  • Sanja Evtimov

Transparentne javne finansije


Većina nas i na sam pomen finansija, a posebno javnih, počinje da se oseća loše i priželjkuje promenu teme. Čini se da je to tema rezervisana za eksperte a ne obične građane i kao nešto što malo ko može da razume. Ipak, u mnogim zemljama sveta upravo su građani ti koji se ovom temom bave, prvenstveno jer su javne finansije u najvećoj meri novac građana dat državi na korišćenje u svrhu stvaranja boljeg društva i poboljšanja standarda života samih građana. Iako su za finansije važne brojke, u ovom i idućim tekstovima će se za opis i objašnjenje javnih finansija koristiti većinom samo reči.

Ipak, da bismo uopšte mogli da govorimo o javnim finansijama, neophodno je da posedujemo određene podatke o njima, odnosno da nam izveštaji, budžeti i ostali dokumenti koji se tiču javnih finansija budu dostupni. Dakle važno je da javne finansije budu transparentne.Šta je to transparentnost?


Transparentnost javnih finansija odnosi se na dostupnost informacija svim građanima, u različitoj formi (papirnoj, online, usmenoj…), na vreme (recimo odmah po donošenju neka odluka ili ugovor moraju biti dostupni javnosti, ili ukoliko je u pitanju donošenje zakona ili akcionog plana njihov tekst se pre usvajanja mora učiniti dostupnim javnosti tako da postoji dovoljno vremena da javnost tekst prouči i iskomentariše), i važno je da dostupne informacije budu tačne i izložene na što jednostavniji način tako da i oni koji nisu eksperti mogu da ih razumeju.

Dostupnost budžeta na sajtu opštine nije dovoljna da bi se jedna država ili opština smatrala transparentnom u oblasti javnih finansija. Pored postojanja budžeta i građanskog vodiča kroz budžet, svim građanima treba da budu dostupni i ugovori koje opština sklapa sa trećim licima, tenderska dokumentacija i odluke, ali i da sama opština promoviše veće uključivanje građana, najčešće kroz javne rasprave (koje se odvijaju javno a ne iza zatvorenih vrata), u planiranje i donošenje odluka na lokalnom nivou, kao i pri evaluaciji sprovedenih politika i pisanju izveštaja. Važno je da ovo uključivanje građana ne bude samo pro forme već da se njihovi komentari uzmu u obzir i da određeni predlozi koje građani iznesu budu prihvaćeni.


6 razloga zašto je važno da javne finansije budu transparentne


1. Smanjenje apatije i povećanje učešća građana


Ukoliko imaju pristup informacijama, predstavnici medija, organizacija civilnog društva, kao i agencija koje su nezavisne od države, ali i sami građani će moči da vrše kontrolu javnih finansija, pozivaju političare na odgovornost kao i da se u većoj meri uključe u javne rasprave i procese donošenja odluka te time doprinesu stvaranju boljih javnih politika i ravnopravnijoj raspodeli budžeta. Naravno, ne možemo očekivati da će se građani u većoj meri aktivirati samo zato jer su im informacije dostupne, ali vremenom, uz njihovo bolje razumevanje šta te informacije u stvari predstavljaju, koliko su važne i kako se mogu koristiti, možemo očekivati da će građani ojačati i biti spremniji da participiraju češće i u većem broju.


2. Građani mogu biti spremniji da plate porez


Dostupnost informacija o tome kuda odlazi novac građana, može uticati na bolje razumevanje javnih finansija od strane građana te oni mogu biti spremniji da plate poreze koje su ranije izbegavali ukoliko ustanove da se njihov novac troši u većim količinama za one oblasti u koje bi i oni želeli da ulažu i koje su i njima važne. Kao primer nam iz svakodnevnog života može poslužiti recimo situacija kada nas deca pitaju za povećanje džeparca ili kada traže novac. Sigurno ćete im pre dati novac ukoliko znate na šta će ga potrošiti tj. ukoliko znate da ga neće potrošiti na cigarete ili alkohol već na posetu muzeju ili kupovinu knjige.


3. Veće strane i lokalne investicije


Transparentne javne finansije pokazuju ozbiljnost države/opštine i omogućavaju investitorima da planiranju svoja ulaganja. Svaki investitor želi da stoji čvrsto na svojim nogama i investira samo onda kada može da predvidi uspeh svojih investicija. Upravo za to predviđanje je važno postojanje transparentnih javnih finansija koje jasno ukazuju na korake koje vlada planira da preduzme u sledećem periodu. Recimo, investitorima može biti važno hoće li se menjati visina poreza ili koliko se pri podnošenju tenderske dokumentacije vrednuje ulaganje firme u smanjenje zagađenja i ekologiju, odnosno, društveno-odgovorno poslovanje.


4. Ravnopravnija javna potrošnja


Pod ovim se podrazumeva bolja preraspodela budžeta i smanjenje rasipanja novca. Ukoliko su informacije o javnim finansijama dostupne, onda možemo videti koliko se novca ulaže u razvoj obrazovanja ili zdravstva, koji procenat budžeta odlazi na penzije, ali i koliko novca se potroši na kupovinu biskvita za zaposlene u opštini. Kada sve to znamo, imamo argumente i lakše je da tražimo da se novac ravnopravnije raspodeli (tražiti smanjenje troškova za jedne i povećanje za druge namene).5. Smanjenje korupcije


Uz transparentnije podatke lakše je uočiti korupciju a zatim i kazniti počinioca. Na primer, možete da uočite da je ugovorena izgradnja fontane prečnika 4m sa spoljnim zidom od roze mermera, a da je izgrađena fontana prečnika 3,5m sa spoljnim zidom od jeftinog kamena za istu sumu novca. Samim tim što su podaci javni i što u svakom trenutku neko (građani, organizacije civilnog društva, mediji, EU) može da preispita gde novac odlazi i postavi pitanja, veći je rizik za onog koji planira proneveru i manje su šanse da počinjena pronevera prođe nekažnjeno. Takođe, kao što se mali broj lopova usuđuje da pljačku izvrši po belom danu i na mestima gde mogu lako da budu uočeni, tako će i političari izbegavati da zavlače ruku u državnu kasu tek onda kada postoji veća verovatnoća da za to delo i budu kažnjeni.


6. Odgovorniji političari


Kada znaju da su njihove odluke i ugovori koje su potpisali dostupni javnosti i da ih građani mogu pozvati na odgovornost ili im uskratiti glas na sledećim izborima, izabrani predstavnici građana će voditi računa kakve odluke donose i da li su one u interesu građana. Nažalost, demokratski sistem u Srbiji nije demokratski u pravom smislu te reči jer smo mi pre partokratija nego demokratija. Kod nas su izabrani predstavnici pre predstavnici partije nego građana, nje se plaše i njoj su, pre nego građanima, odgovorni. Ipak, ukoliko se građani zahvaljujući transparentnijim podacima pobune protiv onih političara koji su izigrali njihovo poverenje i kazne ih, povratiće moć koju su im političari kroz političke partije oteli te ih time naterati da umesto u svom interesu, rade u interesu građana.


#javnefinansije #transparentnost

684 views0 comments

Recent Posts

See All