Search
  • Sanja Evtimov

Čitanje budžeta
U jednom od prvih blogova (Koliko su javne finansije u Srbiji transparente?) govorili smo o tome šta je to budžet, a šta završni račun. U ovom blogu nastavljamo da se bavimo budžetom i na primeru Odluke o budžetu grada Novog Sada za 2019. godinu, objašnjavamo šta sve budžet treba da sadrži i pokušavamo da vam olakšamo čitanje budžeta i objasnimo osnovne termine koji se u odlukama i zakonima koriste (jedan deo definicija ekonomskih termina preuzet je iz Rečnika budžetskih pojmova kao i iz člana 2. Zakona o budžetskom sistemu).


Zakonom o budžetskom sistemu propisano je kako se budžet Republike Srbije ali i budžeti autonomnih pokrajina i budžeti jedinica lokalne samouprave (opština, gradova) planiraju, pripremaju, donose i izvršavaju. Budžet Republike Srbije svake godine donosi Narodna skupština, najkasnije do 15. decembra, u vidu Zakona o budžetu Republike Srbije. Ipak, praksa je pokazala da je donošenje zakona o budžetu u ovom roku češće izuzetak nego pravilo. Ovim zakonom se procenjuju prihodi i primanja, ali i rashodi i izdaci Republike Srbije za narednu godinu, odnosno tri naredne godine (kada su u pitanju kapitalni izdaci). Dakle, budžet predstavlja procenu, odnosno plan za trošenje novca u narednih godinu tj. tri godine dana.

Kada su u pitanju autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi), skupština autonomne pokrajine, odnosno opštine ili grada, donosi Odluku o budžetu, kojom se takođe procenjuju prihodi i primanja, utvrđuju rashodi i izdaci autonomne pokrajine odnosno opštine/grada za jednu odnosno tri naredne godine (kada je reč o kapitalnim izdacima). Kapitalni izdaci su izdaci za finansiranje kapitalnih projekata tj. projekta izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju i lokalnu vlast (na primer - izgradnja i održavanje autoputeva, bolnica, škola…). U kapitalne projekte mogu biti uključene i usluge projektnog planiranja, obezbeđivanja zemljišta na kojem će se graditi, ali i ulaganja u opreme, mašine i drugu nefinansijsku imovinu (softver) ukoliko su u funkciji javnog interesa…


Koji su delovi budžeta?

Budžet se sastoji iz opšteg dela, posebnog dela i obrazloženja (član 28. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije).


1. deo - Opšti deo budžeta

Opšti deo budžeta sadrži:

  • Ukupne prihode i rashode, budžetski suficit (kada su budžetski prihodi i primanja viši od budžetskih rashoda i izdataka) odnosno budžetski deficit (kada su budžetski rashodi i izdaci (troškovi) viši od budžetskih prihoda i primanja);

  • Ukupni fiskalni suficit odnosno ukupni fiskalni deficit (budžetski suficit odnosno budžetski deficit koji je korigovan za transakcije u imovini - kao na primer primanja ostvarena privatizacijom (primanja) ili nabavke finansijske imovine (rashodi)), i obavezama– poput subvencija datih u formi kredita, a koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika);

  • Predlog za korišćenje suficita odnosno izvore za finansiranje deficita (recimo za finansiranje deficita može da se podigne kredit, ili da se proda deo državne imovine, ili da se smanje plate zaposlenih u državnom sektoru (obrazovanje, zdravstvo, socijalni radnici), ili da se smanje penzije…);

  • Pregled očekivanih sredstava iz finansijske pomoći EU;

  • Procenu neophodnih finansijskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije (finansijsko učešće Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti u sprovođenju programa finansijske pomoći Evropske unije koje se može obezbediti iz različitih izvora finansiranja);

  • Procenu ukupnog novog zaduženja, odnosno razduženja Republike Srbije u toku budžetske godine;

  • Procenu ukupnog iznosa novih garancija Republike Srbije tokom budžetske godine (gde garancija predstavlja instrument osiguranja kojim Republika garantuje da će dužnik obavezu ispuniti, a u slučaju kada dužnik nije u stanju da obavezu ispuni, teret ispunjenja obaveze pada na Republika koja je dužna da isplatiti novac iz budžeta. Dakle, Republika je u ovom slučaju poput žiranta za kredit);

  • Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine;

  • Stalnu budžetsku rezervu (deo javnih sredstava iz budžeta koji se koristi ukoliko se nešto nepredviđeno dogodi, između ostalog i za otklanjanje posledica vanrednih događaja kao što su poplave, suše i požari) i tekuću budžetsku rezervu (deo planiranih prihoda koji se ne raspoređuje unapred, već se po potrebi koristi za neplanirane svrhe, a za koje iznos javnih sredstava iz budžeta nije bio unapred utvrđen ili nije bio dozvoljen).

2. deo - Poseban deo budžeta i klasifikacije


Poseban deo budžeta sadrži prikaz rashoda po korisnicima (zakonodavna, izvršna i sudska vlast) i po izvorima prihoda. Rashodi su u ovom delu iskazani po organizacionoj, funkcionalnoj (COFOG), ekonomskoj (GFS) i programskoj klasifikaciji.Organizaciona klasifikacija (na slici obeležena crveno) nam daje odgovor na pitanje KO je korisnik budžetskog novca – broj razreda i glave i ime korisnika. Na primeru Odluke o budžetu za 2019. godinu grada Novog Sada (II Poseban deo, Član 13.) možemo da vidimo da su u razdelu broj 1, glavi 01.01 prikazani rashodi Skupštine grada Novog Sada. Ukoliko idemo dalje kroz budžet, pod glavom 01.02 možemo videti rashode za Službu skupštine grada Novog Sada, a pod razdelom 2, glavom 02.01 se nalazi Gradonačelnik.

U tabeli koju možete da vidite ispod, prikazane su funkcionalna i ekonomska klasifikacija.


Funkcionalna i Ekonomska klasifikacija

Funkcionalna klasifikacija (na slici obeležena zelenom bojom) nam daje odgovor na pitanje KOJA OBLAST se finansira, odnosno za koju namenu se koristi novac. Na našem primeru možemo da vidimo da su pod brojem 111 Izvršni i zakonodavni organi, a ako idete malo dalje kroz budžet, možete videti da su pod brojem 130 Opšte usluge, a pod brojem 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi. Tabela iznad daje definiciju samo prve cifre u nizu (1 u 111, 4 u 411) dok su sve funkcije i sama funkcionalna klasifikacija detaljno objašnjene u Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.


Ekonomska klasifikacija (na slici obeležena ljubičastom bojom) odgovara na pitanje ŠTA je vrsta rashoda (da li su to plate, kapitalne investicije, transferna plaćanja…). U našem primeru možemo videti da izdatke za plate, dodatke i naknade zaposlenih pod brojem 411, pod brojem 412 su socijalni doprinosi na teret poslodavca, i tako dalje redom. Svaki broj/šifra odgovara određenoj vrsti rashoda, ali je možda zanimljivo napomenuti da šifra za kapitalne izdatke počinje cifrom 5. Ukoliko idete nešto dalje kroz odluku o budžetu za 2019. godinu grada Novog Sada, pod Ostalim uslugama, možete videti šifru 515 koja predstavlja rashode za nematerijalnu imovinu, pa zatim u okviru rashoda za Usluge protivpožarne zaštite, možemo naći šifru 512 za mašine i opremu i tako dalje. U tabeli su navedne osnovne vrste rashoda u okviru ekonomske klasifikacije.  

Programska klasifikacija (na slici obeležena plavom bojom) predstavlja deo koji se odnosi na programe, programske aktivnosti i projekte korisnika budžetskih sredstava i ukazuje nam za koje poslove/usluge se izdvaja određeni novac i koliko svaka usluga košta lokalnu samoupravu (grad, opštinu), autonomnu pokrajinu ili državu. U našem primeru imamo prikazan program pod šifrom 2101 – Politički sistem lokalne samouprave i programsku aktivnost pod šifrom 2101-0001 – Funkcionisanje Skupštine. Ako idemo dalje videćemo da se pod istim programom (šifra 2101) nalazi i programska aktivnost Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine (2101-0003). Ukoliko idete dalje kroz budžet primetićete da se programska aktivnost 2101-0001 Funkcionisanje Skupštine ponavlja, ali je sada u okviru dela koji se odnosi na Izbornu komisiju, a ne više u okviru dela koji se odnosi na Skupštinu grada Novog Sada (organizaciona klasifikacija), dok su izdavanja i dalje namenjena za finansiranje oblasti Izvršni i zakonodavni organi (111 – funkcionalna klasifikacija). Dobra stvar kod Odluke o budžetu za 2019. godinu grada Novog Sada je što on sadrži i poseban Programski deo (Član 14.) gde se izlistani svi programi, programske aktivnosti i projekti. 3. deo - Obrazloženje budžeta

Obrazloženje je deo koji je veoma koristan za praćenje budžeta jer sadrži programske informacije (opise programa, programskih aktivnosti i projekata korisnika budžetskih sredstava, ciljeve koji se žele postići u srednjoročnom periodu, kao i pokazatelje učinka za praćenje postizanja navedenih ciljeva) i detaljno obrazlaže opšti deo budžeta. U Odluci o budžetu grada Novog Sada za 2019. godinu obrazloženje možete naći na 122. strani. Treba međutim reći da jedan broj lokalnih samouprava zanemaruje da u odlukama o budžetu uključi i obrazloženje, te je važno je da ih podsetimo na član 28. Zakona o budžetskom sistemu i zahtevamo da ubuduće i obrazloženje bude u sastavu odluke o budžetu.


Na osnovu ovih smernica moguće je upoređivati budžete dva slična grada, videti šta su zaista ciljevi onih koji upravljaju gradom i da li ovi ciljevi odgovaraju predizbornim obećanjima, ali i koliko koja usluga/aktivnost košta, kao i ko najviše košta lokalnu samoupravu, autonomnu pokrajinu ili državu.


Kao i sa bilo čim drugim što krenemo da učimo, i proučavanje i čitanje budžeta izgleda teško na početku ali samo dok mu ne posvetimo pažnju i dok ne uvidimo značaj koji ima za sve nas. Dakle, samo polako, ni svet nije stvoren za jedan dan.  


#budžet #javnefinansije #lokalnasamouprava #opštine #gradovi

164 views0 comments